Niedziela, Luty 28, 2021
Nawigacja
Menu
  STRONA GŁÓWNA
  Zasady bezpieczeństwa - COVID-19
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  JESTEŚMY NA FACEBOOK - u
  KULINARIA NASZEJ SZKOŁY
  FRYZJERSTWO NASZEJ SZKOŁY
  HISTORIA SZKOŁY
  O SZKOLE
  PREZENTACJA SZKOŁY 2021 - 2022
  KADRA PEDAGOGICZNA
  SZUKAJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NASZE KIERUNKI
  TMRiA -ROLNICTWO
  TŻiUG - GASTRONOMIA
  TUF - FRYZJERSTWO

Dla Kandydatów ZS Gorzów Sl.
  Nabór elektroniczny - VULCAN - 2020 - 2021
  OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020-2021 - ULOTKA
  NASZE KIERUNKI 2020/2021
  WSZYSTKIE NASZE KIERUNKI - PLAKAT
  Terminarz rekrutacji 2020-2021
  Regulamin Rekrutacji 2020-2021 - TECHNIKUM - po szkole podstawowej

DOKUMENTY SZKOLNE
  PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2020-2021
  PROGRAM PRACY SZKOŁY 2020-2021
  STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ
  REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
  REGULAMIN RADY RODZICÓW
  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  REGULAMIN BIBLIOTEKI

DLA MATURZYSTY
  HARMONOGRAM MATURY 2021
  KOMUNIKAT O PRZYBORACH

EGZAMIN ZAWODOWY - 2020/2021
  HARMONOGRAM EGZAMINÓW - STYCZEŃ 2021
  SESJA - STYCZEŃ 2021
  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

PROJEKTY UNIJNE:
  ZREALIZOWANE od 2013 - 2019
  REALIZOWANE od 2018 - 2020

Dla Ucznia
  PLANY NAUCZANIA 2020-2021
  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I 2020-2021
  ZDJĘCIA KLAS 2019/2020
  KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
  Regulamin wycieczki
  PLAN LEKCJI OD 01 LUTEGO 2021
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dla Rodzica
  Dyżury Dyrektora
  Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
  PLAN FINANSOWY 2018/2019
  Zestawienie wpłat na Radę Rodziców 2019/2020
  Zestawienie wydatków na Radę Rodziców
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA

Dla Nauczyciela
  Wzór listy wycieczki
  Regulamin wycieczki
  KARTA ROZLICZENIA WYCIECZKI
  ORGANIZACJA MATURY W "NOWEJ FORMULE"

Szkoly dla Doroslych
  Nabór luty/wrzesień 2020 dla DOROSŁYCH - ULOTKA
  REGULAMIN REKRUTACJI KKZ 2020-2021
  REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY 2020-2021
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
  OPIS KIERUNKÓW - SZKOŁY POLICEALNE
  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  PLANY ZAJĘĆ - SZKOŁY ZAOCZNE 2020 - 2021
  PLATFORMA E-LEARNING

Multimedia
  Galeria 2007-2020
  Filmy

PRZETARGI
  Linki do przetargów
  Linki do przetargów 2020 - 2022

Kontakt ze Szkołą
Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 9
Telefon:
(0-34) 3594 216


e-mail:
zs.gorzow@wp.pl
Last Seen Users
mpiasecka 1 week
jhubicki 2 weeks
zbialek35 weeks
kmrozek39 weeks
Wika200443 weeks
pkwasny47 weeks
jwrobel64 weeks
didol67 weeks
roksanawicher67 weeks
anetaoblak67 weeks
Reklama

Projekt eTwinning

Ucz sie zawodu

Szko?a z Klas?

Nto Olesno

PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ

PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Dokument opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. :

1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191
2. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-192

WSTĘP

1. Zajęcia tzw. zdalnego nauczania realizowane są zgodnie z określonym na dany dzień i ogłoszonym w e-dzienniku planem lekcji.

2. W tygodniowym rozkładzie zajęć wymiar godzin dla danego przedmiotu jest ustalany przez dyrektora Szkoły. Realizowana jest podstawa programowa danego przedmiotu.

3. Wychowawcy klas jako koordynatorzy oraz nauczyciele są zobowiązani do przesyłania uczniom i ich rodzicom wszelkich informacji organizacyjnych dotyczących nauczania na odległość za pośrednictwem: - e-dziennika, - służbowej poczty elektronicznej, - platformy MS Teams, - kontaktów telefonicznych.

4. Praca dydaktyczna w ramach nauczania na odległość odbywa się za pośrednictwem udostępnionej uczniom nieodpłatnie platformy MS Teams z pakietu Microsoft Office 365. W szczególnych przypadkach kanałem przesyłu informacji może być e - dziennik.

5. Praca dydaktyczna w ramach nauczania na odległość może mieć formę: wskazania do wykonania konkretnego zadania z podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych, lektury lub tekstu do przeczytania, filmu do obejrzenia, obserwacji, doświadczenia do przeprowadzenia, ćwiczenia gimnastycznego, gry dydaktycznej, prezentacji, krótkich i dłuższych tekstów pisanych (np. wypracowanie, rozprawka itp.), testów sprawdzających, rozmów, spotkań i konsultacji z uczniami na czacie, lekcji on-line i innych form zaproponowanych przez nauczyciela. Treści materiału dydaktycznego są zgodne z podstawą programową i dotyczą rozwijania zainteresowań i umiejętności, przygotowania do egzaminów, powtórzenia materiału i utrwalania wiedzy.

6. Nauczyciele zadbają o to, by: - ilość zadawanej uczniowi pracy była zgodna z higieną pracy, - liczba lekcji on-line oraz kontaktów za pośrednictwem komputera nie przekraczała zalecanych przez specjalistów norm, była dostosowana do wieku i możliwości uczniów, - przestrzegane były zalecenia indywidualizacji pracy z uczniem.

7. Pedagog szkolny, nauczyciele specjaliści i terapeuci za pomocą platformy lub dziennika elektronicznego wspierają wychowawców i nauczycieli w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspomagają pracę uczniów, udzielając porad i wskazówek, odbywają dyżury konsultacyjne z rodzicami uczniów.

8. Dyrektor Szkoły z pomocą wychowawców klas koordynuje pracę nauczycieli i nadzoruje proces nauczania na odległość.

9. Sugestie na temat usprawnień działania ww zasad oraz inne uwagi na temat funkcjonowania zdalnego nauczania należy kierować na szkolnego e-maila: zsgorzow@wp.pl lub do nauczyciela wychowawcy.

Nauczyciele:

1.Nauczyciele mają obowiązek przesyłania uczniom przez e-dziennik lub na platformie materiałów do nauki na dany dzień według planu zajęć.

2. Uczeń potwierdza swoją obecność podczas lekcji poprzez odczytanie informacji/zadania przesłanego przez nauczyciela na daną lekcję lub osobiście w czasie lekcji on-line.

3. Nauczyciel ma obowiązek dołączyć do przesyłanego materiału: - dokładną instrukcję wykonania zrozumiałą dla ucznia tak, by każdy uczeń mógł samodzielnie zadanie wykonać (w przypadku problemów z wykonaniem zadania uczeń prosi nauczyciela o wyjaśnienia), - termin wykonania zadania, - termin i formę przekazania zadania do oceny, jeśli to zadanie podlega ocenie.

4. Ocenianie przesyłanych przez uczniów wykonanych prac, zadań odbywa się na bieżąco, maksymalnie do 2 tygodni. Ocenę można poprawić w terminie 2 tygodni. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie w danym dniu muszą go napisać w terminie 2 tygodni w przeciwnym razie otrzymują ocenę niedostateczną.

5. Uczeń, który nie odsyła zadania w podanym przez nauczyciela terminie również otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie 2 tygodni.

6. Uczniowie niebiorący udziału w nauczaniu zdalnym/ nieodsyłający zadanych prac w jakikolwiek sugerowany przez nauczyciela sposób nie są oceniani i w konsekwencji nieklasyfikowani.

7. Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie, wykonywać prace w zeszycie przedmiotowym, który będzie podlegał ocenie po wznowieniu zajęć w szkole.

8. Nauczyciele zapowiadają sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem w zakładce sprawdziany w e-dzienniku.

9.Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze wskazaniem kierunków poprawy.

10. Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia praktyczne – pracownie:

1.Nauczyciele realizują program zajęć praktycznych – pracowni w formie zadań praktycznych wysyłanych do wykonania uczniom. Zadania należy wysyłać zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie:

1.Uczeń odczytuje wszystkie komunikaty dyrektora szkoły/wychowawców/nauczycieli na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.

2. Uczniowie mają obowiązek wykonywać prace samodzielnie, pracować systematycznie, angażując swoją wiedzę, siły twórcze i zdobyte umiejętności.

3. Przesyłanie nauczycielom wykonanych przez ucznia zadań i prac następuje na zasadach określonych przez nauczyciela.

4. Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie, wykonywać prace w zeszycie przedmiotowym, który będzie podlegał ocenie po wznowieniu zajęć w szkole.

5. Ocenianie przesyłanych przez uczniów wykonanych prac, zadań odbywa się na bieżąco, maksymalnie do 2 tygodni. Ocenę można poprawić w terminie 2 tygodni. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie w danym dniu muszą go napisać w terminie 2 tygodni w przeciwnym razie otrzymują ocenę niedostateczną.

6. Uczeń, który nie odsyła zadania w podanym przez nauczyciela terminie również otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie 2 tygodni.

7. Uczniowie, którzy zaniedbają udział w nauczaniu zdalnym, którzy nie będą odsyłać zadanych prac nie będą oceniani przez nauczyciela i w konsekwencji zostaną nieklasyfikowani w danym półroczu lub roku szkolnym.

8. Nauczyciele zapowiadają sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem w zakładce sprawdziany w e-dzienniku.

9. Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze wskazaniem kierunków poprawy.

10. Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym.

11. W przypadku przeprowadzania lekcji on-line (np. poprzez platformę TEAMS) uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcji poprzez połączenie internetowe w czasie jej trwania.

12. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.

13. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerami w Internecie.

14. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Zajęcia praktyczne – pracownie:

1.Uczniowie realizują zadania praktyczne wysłane przez nauczycieli i odsyłają efekt swojej pracy w sposób ustalony przez nauczyciela (np. zdjęcie, filmik, opis).

Rodzice:

1.Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2.Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.

3. Rodzice powinni odczytywać wszystkie komunikaty dyrektora szkoły/wychowawców/nauczycieli na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.

4.Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

5.Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

@jhubicki
DATA: 21/12/2017
No i proszę. Przed końcem 2017r. mamy 5 milionów odwiedzin strony

~pacyfic_77
DATA: 04/05/2017
ponad 4 miliony wejść na stronę smiley Brawo wy

@jhubicki
DATA: 22/07/2016
A teraz już 3 miliony wejść na stronę!!!

~pacyfic_77
DATA: 05/03/2015
mamy już ponad 1,5 miliona wejść smiley

~kocik2
DATA: 18/06/2014
witam)
po paru latach nieobecności tu widzę że szkoła się rozwija tak trzymać pozdrawiam

@jhubicki
DATA: 28/05/2014
No i niespodziewanie mamy ponad 1 milion odsłon naszej stronkismiley
(do sprawdzenia na dole strony)

~pacyfic_77
DATA: 12/03/2014
zapraszam na forum wszystkich zainteresowanych

@jhubicki
DATA: 16/02/2014
Co sądzicie o nowych kolorach na stronie?

~Lexio
DATA: 30/04/2013
witam troszkę odsłon od moich czasów przybyło smiley

@jhubicki
DATA: 06/04/2013
Tadam!!! 500000 odsłon strony za nami. Można sprawdzić na dole strony po prawej. Ciekawe kiedy będzie milionsmiley

Losowa fotografia
13074949 Unikalnych wizyt  |   Powered by powered by php-fusion v6.01.6 || EF IV by eXtreme Crew Š 2003-2005   |   Theme Excingomagus v1.20 Design by Nick56