Czwartek, Luty 25, 2021
Nawigacja
Menu
  STRONA GŁÓWNA
  Zasady bezpieczeństwa - COVID-19
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  JESTEŚMY NA FACEBOOK - u
  KULINARIA NASZEJ SZKOŁY
  FRYZJERSTWO NASZEJ SZKOŁY
  HISTORIA SZKOŁY
  O SZKOLE
  PREZENTACJA SZKOŁY 2021 - 2022
  KADRA PEDAGOGICZNA
  SZUKAJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NASZE KIERUNKI
  TMRiA -ROLNICTWO
  TŻiUG - GASTRONOMIA
  TUF - FRYZJERSTWO

Dla Kandydatów ZS Gorzów Sl.
  Nabór elektroniczny - VULCAN - 2020 - 2021
  OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020-2021 - ULOTKA
  NASZE KIERUNKI 2020/2021
  WSZYSTKIE NASZE KIERUNKI - PLAKAT
  Terminarz rekrutacji 2020-2021
  Regulamin Rekrutacji 2020-2021 - TECHNIKUM - po szkole podstawowej

DOKUMENTY SZKOLNE
  PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2020-2021
  PROGRAM PRACY SZKOŁY 2020-2021
  STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ
  REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
  REGULAMIN RADY RODZICÓW
  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  REGULAMIN BIBLIOTEKI

DLA MATURZYSTY
  HARMONOGRAM MATURY 2021
  KOMUNIKAT O PRZYBORACH

EGZAMIN ZAWODOWY - 2020/2021
  HARMONOGRAM EGZAMINÓW - STYCZEŃ 2021
  SESJA - STYCZEŃ 2021
  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

PROJEKTY UNIJNE:
  ZREALIZOWANE od 2013 - 2019
  REALIZOWANE od 2018 - 2020

Dla Ucznia
  PLANY NAUCZANIA 2020-2021
  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I 2020-2021
  ZDJĘCIA KLAS 2019/2020
  KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
  Regulamin wycieczki
  PLAN LEKCJI OD 01 LUTEGO 2021
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dla Rodzica
  Dyżury Dyrektora
  Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
  PLAN FINANSOWY 2018/2019
  Zestawienie wpłat na Radę Rodziców 2019/2020
  Zestawienie wydatków na Radę Rodziców
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA

Dla Nauczyciela
  Wzór listy wycieczki
  Regulamin wycieczki
  KARTA ROZLICZENIA WYCIECZKI
  ORGANIZACJA MATURY W "NOWEJ FORMULE"

Szkoly dla Doroslych
  Nabór luty/wrzesień 2020 dla DOROSŁYCH - ULOTKA
  REGULAMIN REKRUTACJI KKZ 2020-2021
  REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY 2020-2021
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
  OPIS KIERUNKÓW - SZKOŁY POLICEALNE
  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  PLANY ZAJĘĆ - SZKOŁY ZAOCZNE 2020 - 2021
  PLATFORMA E-LEARNING

Multimedia
  Galeria 2007-2020
  Filmy

PRZETARGI
  Linki do przetargów
  Linki do przetargów 2020 - 2022

Kontakt ze Szkołą
Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 9
Telefon:
(0-34) 3594 216


e-mail:
zs.gorzow@wp.pl
Last Seen Users
mpiasecka 3 days
jhubicki 1 week
zbialek35 weeks
kmrozek38 weeks
Wika200442 weeks
pkwasny47 weeks
jwrobel63 weeks
didol66 weeks
roksanawicher67 weeks
anetaoblak67 weeks
Reklama

Projekt eTwinning

Ucz sie zawodu

Szko?a z Klas?

Nto Olesno

HISTORIA SZKOŁY

Na wstępie krótki rys historyczny miasta - GORZÓW ŚLĄSKI, dodajmy jednego z najstarszych miast polskich. Miasto nasze od czasów pierwszej państwowości Polski znajdowało się w granicach dzielnicy śląskiej a ściślej w ramach tzw. Śląska Opolskiego; jest miastem granicznym położonym najbardziej na północny wschód tej ziemi.

Gorzów Śląski powstał najprawdopodobniej w związku z najazdem tatarskim na Polskę w 1241 roku. Mongołowie po bitwie pod Legnicą 9 IV 1241, w której zginął ówczesny książę śląski Henryk Pobożny wycofali się na Morawy, pozostawiając Polskę i Śląsk straszliwie spustoszone. Wówczas obserwuje się wzmożony proces lokacji wsi i miast na prawie niemieckim. Można więc przyjąć, że Gorzów został założony w 1241 roku jako wieś lub nawet miasto, albo też, że w tym roku założony został gród w Gorzowie; w dokumentach jednak brak uzasadnienia na tę datę. Pierwszy dokument dotyczący grodu pochodzi z roku 1294, w którym Gorzów był już miastem.
Pochodzenie nazwy Gorzowa jest również niejasne; najczęściej tłumaczona była od położenia na pagórku (górze) lub pogorzeliska wskutek częstych pożarów.

Przynależność miasta na przestrzeni dziejów pod względem administracyjno-prawnym:
  • w latach 1294 -1312 - należy do księstwa głogowskiego
  • w latach 1312 -1323 - należy do księstwa namysłowskiego
  • w latach 1323 -1335 - należy do księstwa legnickiego
Rok 1335 to data, która może być uważana za formalną, graniczną datę odpadnięcia Gorzowa od Polski - Gorzów podzielił tu ogólny los Śląska. Kazimierz Wielki zrzekł się Śląska na rzecz Jana Luksemburczyka w zamian za zrzeczenie się przez tego ostatniego pretensji do korony polskiej oraz w celu rozszerzenia sojuszu czesko-krzyżackiego.
Król Kazimierz Wielki próbował później Śląsk odzyskać i próbował nawet wojną z Luksemburgami o tę ziemię w oparciu o księstwo Bolesława II, księcia świdnicko -jaworskiego, jedynego spośród książąt śląskich, który chciał wytrwać przy Polsce.

Wojna ta skończyła się jednak niepowodzeniem króla polskiego, wyrazem czego był pokój w Namysłowie podpisany 22 XI 1348 roku, który Śląsk pozostawił w rękach Karola IV, króla czeskiego (od 929 roku Czechy uznały się lennikami Niemiec) i cesarza niemieckiego.
Do 2 II 1499 Gorzów pozostawał praktycznie w rękach książąt opolskich. Oto w tym dniu Jan II, ostatni Piast opolski sprzedał Gorzów wraz z okolicznymi wioskami ( Jamy, Kościeliska, Więckowice, Goła, Budzów, Nowa Wieś, Pawłowice ) za 850 węgierskich florenów rycerzowi Hansowi Frankenbergowi z Proślic koło Kluczborka. Pod względem państwowym Gorzów dzielił los całego Śląska.
W roku 1469 zagarnięty został przez Macieja, króla węgierskiego, w którego władaniu pozostał do jego śmierci w 1490 roku. Następnie Śląsk przechodzi w ręce Władysława Jagiellończyka, króla czeskiego i węgierskiego, najstarszego syna Kazimierza Jagiellończyka, króla polskiego.

Stan prawny Śląska nie był uregulowany: nie wiadomo było, czy jest lennem Czeskim czy Węgierskim. Niekorzystny dla Polski układ w Wiedniu z 22 VII 1515 roku spowodował, że Czechy i Węgry, a wraz z nim cały Śląsk, dostał się w 1526 roku w ręce Habsburgów; w ramach tej monarchii Śląsk pozostawał do połowy XVIII wieku.
W wyniku tych wojen Śląskich: 1740-1742, 1744- 1745, 1756- 1763 między królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem II a carycą austriacką Marią Teresą Śląsk, z wyjątkiem cieszyńskiego, został oderwany od Austrii i przyłączony do Prus, które w następnym wieku pod swoim berłem doprowadzą do zjednoczenia Niemiec i powstania II Rzeszy. Rozpoczął się wówczas konsekwentny proces germanizacji.

Niestety tradycje polskie były tak silne że według danych statystycznych z roku 1895 dotyczących szkolnictwa w obwodzie szkolnym obejmującym Gorzów- miasto, Gorzów- wieś (1 I 1929 zniesiono odgórny podział na Gorzów wieś, Gorzów-majątek wcielając wszystko do miasta), Karłów, Zofiówka i Więckowice; na ogólną liczbę 282 uczniów, dzieci polskie stanowiły 172 uczniów, niemieckie 64, żydowskie 12 i dwujęzyczne 34.

Statystyka ta zgodna jest z urzędowymi danymi niemieckimi według spisu ludności z roku 1890. W roku tym na tysiąc mieszkańców powiatu Olesno Niemcy naliczyli 864 Polaków. A więc 86% ludności powiatu było ludnością polską.

Wreszcie 19 I 1945 (piątek) po przejściu frontu wschodniego (piąta gwardyjska Armia gen. Rybałki przekroczyła rzekę Prosnę, która stanowiła granicę między Polską a (Niemcami w okresie II Rzeczpospolitej) Gorzów jako pierwsze miasto Śląska wraca w granicę państwa polskiego. Do powiatu oleskiego należy w okresie 1945-75 i ponownie po przywróceniu powiatów od 1999 roku. Gdy idzie o województwo, początkowo tj. w okresie 1945-50 należymy do województwa śląsko-dąbrowskiego, następnie do 1975 w województwie opolskim, w okresie 1975-98 do województwa częstochowskiego.

Po 23 latach w związku z kolejną zmianą podziału administracyjnego, wraca Gorzów Śląski do prastarej dzielnicy Śląska Opolskiego i województwa opolskiego.
Obecnie przedstawiamy historię Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim.

Początkiem oświaty ponadpodstawowej w Gorzowie było Gimnazjum Dorosłych (wieczorowe) dla klas I i II. Uroczyste otwarcie odbyło się 10 IX 1945 r., zakończenie 28 VI 1946 r. Klasa ta funkcjonowała przy szkole podstawowej.
Decyzja o przekształceniu 7-klasowej powszechnej Szkoły Podstawowej w Szkołę Powszechną stopnia Podstawowego i Licealnego zapada 20 VIII 1948 r. I tak oto w 1951 roku odbyła się w gorzowskim LO pierwsza matura, do której przystąpiło 21 abiturientów.

W związku z ciągle rosnącą liczbą uczniów powstała pilna potrzeba powiększenia bazy dydaktycznej, gdyż istniejąca szkoła (oddana do użytku 12 XI 1928 roku -Gorzów znajdowała się wówczas w granicach państwa niemieckiego) nie była w stanie wchłonąć roczników powojennego wyżu demograficznego. Obecny kształt budynku powstaje w 1953 roku gdy oddano do użytku dobudowaną (większą) część - oficjalne przecięcie wstęgi nastąpiło 18 X.

Budynek podzielono kondygnacjami: parter i piwnice dla potrzeb szkoły podstawowej, zaś piętro dla liceum. W piwnicach znalazła także swoje miejsce kuchnia i stołówka internatu liceum. W 1984 roku ZS otrzymuje obecne lokum, przypomnijmy, że w budynku tym mieściło się do 1972r. Państwowe Nadleśnictwo; po jego likwidacji budynek ten otrzymała Zbiorcza Szkoła Gminna, gdzie czas jakiś funkcjonowało szkolnictwo specjalne i mieszkania dla nauczycieli.

Przełom w koncepcji polityki oświatowej związany był z nowym podziałem administracyjnym kraju w 1975 r.-gmina Gorzów znalazła się w nowym województwie częstochowskim. Otóż władze polit.-ośwat. województwa postanowiły rozwiązać LO, a na jego miejsce utworzyły Technikum Mechanizacji Rolnictwa i później Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Do tego typu szkoły nabór rozpoczął się w 1977 r.

Następnie w 1979 r. decyzją władz kuratorium i gminy doszło do połączenia klas gorzowskich z Państwowym Technikum Rolniczym w Pawłowicach (gm. Gorzów) - dało to początek Zespołowi Szkół Rolniczych w Gorzowie, który w styczniu 2003 r. przyjął nazwę Zespół Szkół. Dużym wydarzeniem było oddanie w 2001 r. nowej, pięknej sali gimnastycznej, która służy także gimnazjum i środowisku gorzowskiemu.

W kolejnych latach funkcjonowania Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim powstawały nowe kierunki kształcenia: Technik Budownictwa, Liceum Profilowane, a w roku 2010 uruchomiony został kierunek Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, natomiast w roku 2011 powstał kierunek Technikum Usług Fryzjerskich.

Od roku 2008 Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim w bardzo dużym stopniu wykorzystuje fundusze europejskie. Dzięki temu możliwe było poszerzenie oferty edukacyjnej nie tylko o nowe kierunki kształcenia, ale także o wprowadzenie dla uczniów bardzo atrakcyjnych kursów zawodowych: np. spawacza, wózków widłowych, kosmetycznych, kelnera itp.

W szkole do 2015 r. powstały zupełnie od podstaw wyposażone pracownie zawodowe - gastronomiczna, fryzjerska, kosmetyczna i mechaniczno - budowlana. Mimo niżu demograficznego w kolejnych latach szkoła zwiększyła liczbę uczniów dzięki dobrze dobranej ofercie edukacyjnej.

Od 2010 r. w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim powołane zostało Centrum Kształcenia osób dorosłych. Dzięki zmianie systemu kształcenia z wieczorowego na zaoczny w 2009 r. oraz po uruchomieniu zupełnie nowych kierunków kształcenia - np.
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna
- Technik Usług Kosmetycznych
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
- Rolnik
- Operator obrabiarek skrawających (CNC).

W/W kierunki kształcenia cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców nie tylko powiatu oleskiego.

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim stał się liderem w powiecie oleskim, a jedną z większych szkół dla dorosłych w województwie opolskim. Liczba słuchaczy dorosłych od roku szkolnego 2013/2014 wynosi od 120 - 170 osób.

Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie i okolicznymi pracodawcami kursy doskonalące umiejętności zawodowe oraz nadające różne uprawnienia zawodowe dla osób bezrobotnych i pracowników pobliskich firm.

WSPOMNIENIA O SZKOLE

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

@jhubicki
DATA: 21/12/2017
No i proszę. Przed końcem 2017r. mamy 5 milionów odwiedzin strony

~pacyfic_77
DATA: 04/05/2017
ponad 4 miliony wejść na stronę smiley Brawo wy

@jhubicki
DATA: 22/07/2016
A teraz już 3 miliony wejść na stronę!!!

~pacyfic_77
DATA: 05/03/2015
mamy już ponad 1,5 miliona wejść smiley

~kocik2
DATA: 18/06/2014
witam)
po paru latach nieobecności tu widzę że szkoła się rozwija tak trzymać pozdrawiam

@jhubicki
DATA: 28/05/2014
No i niespodziewanie mamy ponad 1 milion odsłon naszej stronkismiley
(do sprawdzenia na dole strony)

~pacyfic_77
DATA: 12/03/2014
zapraszam na forum wszystkich zainteresowanych

@jhubicki
DATA: 16/02/2014
Co sądzicie o nowych kolorach na stronie?

~Lexio
DATA: 30/04/2013
witam troszkę odsłon od moich czasów przybyło smiley

@jhubicki
DATA: 06/04/2013
Tadam!!! 500000 odsłon strony za nami. Można sprawdzić na dole strony po prawej. Ciekawe kiedy będzie milionsmiley

Losowa fotografia
13029826 Unikalnych wizyt  |   Powered by powered by php-fusion v6.01.6 || EF IV by eXtreme Crew Š 2003-2005   |   Theme Excingomagus v1.20 Design by Nick56