Wersja dla słabowidzących
Oferta dla absolwentów

PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ

PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Dokument opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. :

1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191
2. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-192

WSTĘP

1. Zajęcia tzw. zdalnego nauczania realizowane są zgodnie z określonym na dany dzień i ogłoszonym w e-dzienniku planem lekcji.

2. W tygodniowym rozkładzie zajęć wymiar godzin dla danego przedmiotu jest ustalany przez dyrektora Szkoły. Realizowana jest podstawa programowa danego przedmiotu.

3. Wychowawcy klas jako koordynatorzy oraz nauczyciele są zobowiązani do przesyłania uczniom i ich rodzicom wszelkich informacji organizacyjnych dotyczących nauczania na odległość za pośrednictwem: - e-dziennika, - służbowej poczty elektronicznej, - platformy MS Teams, - kontaktów telefonicznych.

4. Praca dydaktyczna w ramach nauczania na odległość odbywa się za pośrednictwem udostępnionej uczniom nieodpłatnie platformy MS Teams z pakietu Microsoft Office 365. W szczególnych przypadkach kanałem przesyłu informacji może być e - dziennik.

5. Praca dydaktyczna w ramach nauczania na odległość może mieć formę: wskazania do wykonania konkretnego zadania z podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych, lektury lub tekstu do przeczytania, filmu do obejrzenia, obserwacji, doświadczenia do przeprowadzenia, ćwiczenia gimnastycznego, gry dydaktycznej, prezentacji, krótkich i dłuższych tekstów pisanych (np. wypracowanie, rozprawka itp.), testów sprawdzających, rozmów, spotkań i konsultacji z uczniami na czacie, lekcji on-line i innych form zaproponowanych przez nauczyciela. Treści materiału dydaktycznego są zgodne z podstawą programową i dotyczą rozwijania zainteresowań i umiejętności, przygotowania do egzaminów, powtórzenia materiału i utrwalania wiedzy.

6. Nauczyciele zadbają o to, by: - ilość zadawanej uczniowi pracy była zgodna z higieną pracy, - liczba lekcji on-line oraz kontaktów za pośrednictwem komputera nie przekraczała zalecanych przez specjalistów norm, była dostosowana do wieku i możliwości uczniów, - przestrzegane były zalecenia indywidualizacji pracy z uczniem.

7. Pedagog szkolny, nauczyciele specjaliści i terapeuci za pomocą platformy lub dziennika elektronicznego wspierają wychowawców i nauczycieli w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspomagają pracę uczniów, udzielając porad i wskazówek, odbywają dyżury konsultacyjne z rodzicami uczniów.

8. Dyrektor Szkoły z pomocą wychowawców klas koordynuje pracę nauczycieli i nadzoruje proces nauczania na odległość.

9. Sugestie na temat usprawnień działania ww zasad oraz inne uwagi na temat funkcjonowania zdalnego nauczania należy kierować na szkolnego e-maila: [email protected] lub do nauczyciela wychowawcy.

Nauczyciele:

1. Nauczyciele mają obowiązek przesyłania uczniom przez e-dziennik lub na platformie materiałów do nauki na dany dzień według planu zajęć.

2. Uczeń potwierdza swoją obecność podczas lekcji poprzez odczytanie informacji/zadania przesłanego przez nauczyciela na daną lekcję lub osobiście w czasie lekcji on-line.

3. Nauczyciel ma obowiązek dołączyć do przesyłanego materiału: - dokładną instrukcję wykonania zrozumiałą dla ucznia tak, by każdy uczeń mógł samodzielnie zadanie wykonać (w przypadku problemów z wykonaniem zadania uczeń prosi nauczyciela o wyjaśnienia), - termin wykonania zadania, - termin i formę przekazania zadania do oceny, jeśli to zadanie podlega ocenie.

4. Ocenianie przesyłanych przez uczniów wykonanych prac, zadań odbywa się na bieżąco, maksymalnie do 2 tygodni. Ocenę można poprawić w terminie 2 tygodni. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie w danym dniu muszą go napisać w terminie 2 tygodni w przeciwnym razie otrzymują ocenę niedostateczną.

5. Uczeń, który nie odsyła zadania w podanym przez nauczyciela terminie również otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie 2 tygodni.

6. Uczniowie niebiorący udziału w nauczaniu zdalnym/ nieodsyłający zadanych prac w jakikolwiek sugerowany przez nauczyciela sposób nie są oceniani i w konsekwencji nieklasyfikowani.

7. Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie, wykonywać prace w zeszycie przedmiotowym, który będzie podlegał ocenie po wznowieniu zajęć w szkole.

8. Nauczyciele zapowiadają sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem w zakładce sprawdziany w e-dzienniku.

9. Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze wskazaniem kierunków poprawy.

10. Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia praktyczne – pracownie:

1. Nauczyciele realizują program zajęć praktycznych – pracowni w formie zadań praktycznych wysyłanych do wykonania uczniom. Zadania należy wysyłać zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie:

1. Uczeń odczytuje wszystkie komunikaty dyrektora szkoły/wychowawców/nauczycieli na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.

2. Uczniowie mają obowiązek wykonywać prace samodzielnie, pracować systematycznie, angażując swoją wiedzę, siły twórcze i zdobyte umiejętności.

3. Przesyłanie nauczycielom wykonanych przez ucznia zadań i prac następuje na zasadach określonych przez nauczyciela.

4. Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie, wykonywać prace w zeszycie przedmiotowym, który będzie podlegał ocenie po wznowieniu zajęć w szkole.

5. Ocenianie przesyłanych przez uczniów wykonanych prac, zadań odbywa się na bieżąco, maksymalnie do 2 tygodni. Ocenę można poprawić w terminie 2 tygodni. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie w danym dniu muszą go napisać w terminie 2 tygodni w przeciwnym razie otrzymują ocenę niedostateczną.

6. Uczeń, który nie odsyła zadania w podanym przez nauczyciela terminie również otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie 2 tygodni.

7. Uczniowie, którzy zaniedbają udział w nauczaniu zdalnym, którzy nie będą odsyłać zadanych prac nie będą oceniani przez nauczyciela i w konsekwencji zostaną nieklasyfikowani w danym półroczu lub roku szkolnym.

8. Nauczyciele zapowiadają sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem w zakładce sprawdziany w e-dzienniku.

9. Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze wskazaniem kierunków poprawy.

10. Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym.

11. W przypadku przeprowadzania lekcji on-line (np. poprzez platformę TEAMS) uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcji poprzez połączenie internetowe w czasie jej trwania.

12. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.

13. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerami w Internecie.

14. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Zajęcia praktyczne – pracownie:

1. Uczniowie realizują zadania praktyczne wysłane przez nauczycieli i odsyłają efekt swojej pracy w sposób ustalony przez nauczyciela (np. zdjęcie, filmik, opis).

Rodzice:

1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.

3. Rodzice powinni odczytywać wszystkie komunikaty dyrektora szkoły/wychowawców/nauczycieli na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.

4. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

5. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.